WHAT WE OFFER

English as a Second Language (ESL)

English as a Second Language (ESL) Courses

ESL courses are English language education for people who live in a country where English is the common language. These English classes are for students who want to improve their English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday life in the United States.

The courses MCC offers are non-credit classes at the beginner, intermediate, and advanced levels. All courses are offered with a Virtual Only option (students log in via Zoom at the scheduled class time) or a Hyflex option (students attend in person most days at the scheduled class time and occasionally join via Zoom).

Fall/Spring ESL courses are 15-weeks and $80*

Summer ESL courses are 7-weeks and $40*

Fall Schedule (15-week semester)

Classes are on Tue, Wed, Thu

Beginner ESL
9am – 11am
5pm – 7pm

Intermediate/Advanced ESL
9am – 11am
5pm – 7pm

Spring Schedule (15-week semester)

Classes are on Tue, Wed, Thu

Beginner ESL
9am – 11am
5pm – 7pm

Intermediate/Advanced ESL
9am – 11am
5pm – 7pm

Summer Schedule (7-week semester)

Classes are on Tue, Wed, Thu

Beginner ESL
9am – 11am
5pm – 7pm

Intermediate/Advanced ESL
9am – 11am
5pm – 7pm

By choosing to take this course, you agree to attend all classes on time, complete the assigned work, and not miss more than 5 days in each course.

*Class times offered are subject to change. 

How to Get Started

If you are interested in taking an ESL course at MCC, contact us using the interest form in this section or call at (970) 542-3100. Below are the semester dates and the last date you can enroll.

Fall 2023: Enroll by Aug 25, 2023 | Course runs Sep 5 – Dec 7
Spring 2024: Enroll by Jan 10, 2024 | Course runs Jan 16 – May 2
Summer 2024: Enroll by May 9, 2024 | Course runs May 14 – June 27

Frequently Asked Questions

Can I attend classes if do not live in Morgan County?

Yes, BUT you must come in person to complete the testing requirements at Morgan Community College in Fort Morgan. Pre- and post-testing requirements must be completed at the Fort Morgan Campus. If you are interested, please contact the Basic Skills Specialist using the form on this page.

What if I do not have the money to pay for ESL classes?

We have scholarship opportunities for those who cannot afford to pay for ESL classes.  Please contact 970-542-3100 and ask for the ESL program or use the form on this page.

ESL Interest

Name(Required)
Can we text you at that number?(Required)
instructor Monica Carrasco works with beginning ESL students

Instructor Monica Carrasco works with beginning ESL students in a writing exercise.

Cursos de Inglés como Segundo Idioma (ESL)

Los cursos de ESL son educación del idioma inglés para personas que viven en un país donde el inglés es el idioma común. Estas clases de inglés son para estudiantes que desean mejorar sus habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir en inglés para la vida cotidiana en los Estados Unidos.

Los cursos que ofrece MCC son clases sin crédito en los niveles principiante, intermedio y avanzado. Todos los cursos se ofrecen con una opción Solo virtual (los estudiantes inician sesión a través de Zoom a la hora programada de la clase) o una opción Hyflex (los estudiantes asisten en persona la mayoría de los días a la hora programada de la clase y ocasionalmente se unen a través de Zoom).

Los cursos de ESL de Otoño/Primavera son de 15 semanas y $80*

Los cursos de Verano de ESL son de 7 semanas y $40*

Horario de Otoño (semestre de 15 semanas)

Las clases son los Martes, Miércoles y Jueves 

ESL para Principiantes 
9am – 11am 
5pm – 7pm 

ESL Intermedio/Avanzado 
9am – 11am 
5pm – 7pm 

Horario de Primavera (semestre de 15 semanas)

Las clases son los Martes, Miércoles y Jueves 

ESL para Principiantes 
9am – 11am
5pm – 7pm 

ESL Intermedio/Avanzado 
9am – 11am
5pm – 7pm 

Horario de Verano (semestre de 7 semanas)

Las clases son los Martes, Miércoles y Jueves 

ESL para Principiantes 
9am – 11am
5pm – 7pm 

ESL Intermedio/Avanzado 
9am – 11am
5pm – 7pm 

Al elegir tomar este curso, acepta asistir a todas las clases a tiempo, completar el trabajo asignado y no perder más de 5 días en cada curso.

*Los horarios de clases ofrecidos están sujetos a cambios.

Cómo Empezar

Si está interesado en tomar un curso de ESL en MCC, contáctenos usando el formulario de interés en esta sección o llame al (970) 542-3100. Abajo están las fechas del semestre y la última fecha en la que puede inscribirse.

Otoño de 2023:
Inscríbase antes de Agosto 25, 2023
| El curso se lleva a cabo de Septiembre 5 a Diciembre 7

Primavera 2024:
Inscríbase antes de Enero 10, 2024
| El curso se lleva a cabo de Enero 16 a Mayo 2

Verano 2024:
Inscríbase antes de Mayo 9, 2024 | El curso se lleva a cabo de Mayo 14 a Junio 27

Preguntas Frecuentes

¿Puedo asistir a clases si no vivo en el condado de Morgan?

Sí, PERO debe venir en persona para completar los requisitos de prueba en Morgan Community College en Fort Morgan. Los requisitos de las pruebas previas y posteriores deben completarse en el campus de Fort Morgan. Si está interesado, comuníquese con el especialista en habilidades básicas utilizando el formulario en esta página.

¿Qué sucede si no tengo el dinero para pagar las clases de ESL?

Tenemos oportunidades de becas para aquellos que no pueden pagar las clases de ESL. Comuníquese al 970-542-3100 y pregunte por el programa de ESL o use el formulario en esta página.

Interés de ESL

Nombre(Required)
¿Podemos enviarle un mensaje de texto a ese número?(Required)
instructor Monica Carrasco works with beginning ESL students

La instructora Mónica Carrasco trabaja con estudiantes principiantes de ESL en un ejercicio de escritura.

Ingiriisi sida Koorsooyinka Luqada Labaad (ESL)

Koorasyada ESL waa barashada luuqada ingiriiska ah oo loogu talogalay dadka ku nool waddan ingiriisku ka mid yahay luqada guud. Fasaladaas oo Ingiriisi ah ayaa loogu talagalay ardayda doonaya in ay sare u qaado dhegaysiga Ingiriiska, ku hadalka, akhriska, iyo qorista xirfadaha loogu talogalay nolol maalmeedka dalkan Maraykanka.

Koorsooyinka MCC waa kuwo lagu dhigo fasalo aan credit ahayn oo heerarka bilowga ah, dhexe, iyo kuwa sare. Dhammaan koorsooyinka waxaa loo bixiyaa qaab ikhtiyaar ah oo Kaliya (ardayda waxay ka soo gali karaan Zoom waqtiga fasalka la qorsheeyay) ama ikhtiyaarka Hyflex (ardayda waxay tagaan shakhsi ahaan maalmaha ugu badan ee waqtiga fasalka loo qorsheeyay, ayagoo isticmaalaya Zoom)

Koorsooyinka Fall / Spring ESL waa 15-toddobaad iyo waana $ 80 *

Koorsooyinka ESL xagaaga waa 7-toddobaad iyo waana $ 40 *

Jadwalka Fall (simista 15-toddobaad)

Fasalada waxay ku jiraan Salaasa, Arbaca, Qamiis

ESL bilowga ah
9 u – 11.00 u
5ta a 17pm

Dhexdhexaad / ESL Advanced
9 u – 11.00 u
5ta a 17pm

Jadwalka Spring (simster 15-toddobaadkii)

Fasalada waxay ku jiraan Salaasa, Arbaca, Qamiis

ESL bilowga ah
9 u – 11.00 u
5ta a 17pm

Dhexdhexaad / ESL Advanced
9 u – 11.00 u
5ta a 17pm

Jadwalka Summer (simista 7-toddobaad)

Fasalada waxay ku jiraan Salaasa, Arbaca, Qamiis

ESL bilowga ah
9 u – 11.00 u
5ta a 17pm

Dhexdhexaad / ESL Advanced
9 u – 11.00 u
5ta a 17pm

Adiga oo dooranaya in aad koorsadaan qaadato, waxaad isla marahaantaas la rabaa inaad fasalada oo dhan waqtigii loogu tala galay ku tagto, aadna ku dhameysatid shaqadii loo igmaday, oo aanad ka maqnaan wax ka badan 5 maalmood ee kooras kasta.

* Waqtiyada fasalka ee la bixiyo waa is badali karaan.

Sida loo bilaabo

Haddii aad xiiseyneyso inaad qaadato koorso ESL ah ee MCC, nala soo xiriir adigoo isticmaalaya foomka danta ah ee qaybtaan ama wac (970) 542-3100. Hoos waxaa ku qoran taariikhaha semesterka iyo taariikhda ugu dambeysa oo aad iska diiwaangelin karto.

Fall 2023: is diiwaan gali Aug 25, 2023 | Koorsadani waxay socotaa Sep 5 – Dec 7

Spring 2024: is diiwaan gali by Jan 10, 2024 | Koorsada waxay socotaa Jan 16 – May 2

Summer 2024: is diiwaan gali May 9, 2024 | Koorsada waxay socotaa May 14 – Juun 27

Su’aalaha Badanaa La Is Weydiiyo

Ma xaadirin karaa fasalo haddii aanan daganayn Countiga Morgan?

Haa, LAAKIIN waa inaad shakhsi ahaan u timaadaa si aad u dhamaystirto shuruudaha imtixaanka ee Kuliyada Morgan Community College ee Kuyaala Fort Morgan Morgan. Shuruudaha horudhaca ah iyo ka dib tijaabada waa in lagu buuxiyo xarunta Fort Morgan. Haddii aad xiiseyneyso, fadlan la xiriir takhasuse xirfadaha aasaasiga ah adigoo isticmaalaya foomka ku jira boggan.

Maxaa dhacaya haddii aanan haysan lacagta aan ku bixiyo fasalada ESL?

Waxaan jira fursado deeq waxbarasho oo loogu talagalay kuwaan awoodin in ay bixiyaan kharashka fasallada ESL. Fadlan la xiriir 970-542-3100 oo weydii barnaamijka ESL ama isticmaal foomka ku jira boggan.

Xiisaha ESL

Miyaan nambarkaas qoraal kuugu soo diri karnaa?/Can we text you? - Loo baahan yahay(Required)
instructor Monica Carrasco works with beginning ESL students

Macallin Monica Carrasco waxay la shaqaysaa ardayda ESL-ka ah.